Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο στην υγεία των εργαζομένων όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων. Στους σύγχρονους χώρους εργασίας η πίεση είναι αναπόφευκτη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, η πίεση μπορεί να το κινητοποιεί ή να του παρέχει κίνητρο. Αν η πίεση γίνει υπερβολική ή μη διαχειρίσιμη τότε καταλήγει σε εργασιακό άγχος.

 

Παράγοντες που το προκαλούν:

 

   • Υπερφόρτωση, μονότονη ή λιγοστή εργασία.
   • Ανεπαρκής χρόνος ή μέσα για την ολοκλήρωση των εργασιών.
   • Έλλειψη πλαισίου σαφούς περιγραφής των απαιτήσεων.
   • Μη αναγνώριση ή αμοιβή για την καλή εργασιακή απόδοση.
   • Πολλές ευθύνες με περιορισμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
   • Έλλειψη επικοινωνίας, συνεργασίας και υποστήριξης από συναδέλφους, υφισταμένους και προϊσταμένους.
   • Έλλειψη μονιμότητας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας (έκθεση σε βία, απειλές ή παρενοχλήσεις).
   • Προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή την θρησκεία.